Successiememories Tilburg

Hendrina Houtepen, overleden te Enschot op 14 maart 1818

RANB, inv.nr. 036.03.15.1, Tilburg, memorienummer 289

Memorie van Aangifte van Hendri­na Houte­pen, wed. Peter Couwen­berg, o­verleden den veer­tien­den Maart te Enschot.

Wij, ondergetekenden, Joost Klaassen, wonende te Enschot, provincie Noord Braband, kiezende domicilie te mijnen huize te Enschot, wijk Hoogeind, No 14, als echtgenoot van Maria Elisabeth Kouwenberg, verklaren dat Hendrina Houtepen, wed. Peter Kouwenberg ab intestato is overleden den veertienden maart achtienhonderdachtien te Enschot en laatst gedomicilieerd geweest aldaar.
dat de overledene tot haar erfgenamen heeft nagelaten mijne bovengenoemde huisvrouw, hare dogter, en hare verdere kinderen, genaamd Anthony Kouwenberg, wonende te Tilburg, Hendrika Kouwenberg, wed. Francis Dekkers, wonende te Tilburg, Corne­lia Kouwenberg, huisvrouw van Simon van Beurden, wonende te Til­burg, Anna Maria Kouwenberg, huisvrouw van Nicolaas van de Sande, Johanna Kouwenberg, huisvrouw van Albert Kuijpers, Maria Kouwenberg, huisvrouw van Wouter van Helvert, wonende alle te Tilburg, provincie voornoemd.
dat de overledene bezit het vruchtgebruik der navolgende goederen voor het overlijden van wijle haar voornoemde echtgenoot Peter Kouwenberg verkregen zijnde den eigendom op hunne kinderen als toen verstorven,
dat dezelve bestaan in de navolgende:
 1. een huisje, hof en weiland, groot omtrent twee lopense, gelegen te Tilburg, Wijk Reit.
 2. een perceel akkerland, groot acht lopense, gelegen als voor, genaamd de Groote Akker
Dat door dit overlijden geen fideï-commis is gedevolueerd en dat door niemand buiten de opgemelde erfgenamen iets uit de nalatenschap wordt genoten.
Enschot, den 21 Augustus 1818
Joost Claassen
 

Johannes Cornelis Houtepen, overleden te Dongen op 2 september 1852

RANB, inv.nr. 036.03.15.66, Tilburg, memorienummer 145

Memorie van Aangifte der nala­tenschap van Johannes Cornelis Hou­tepen, over­leden te Dongen den 2 september 1852.

De ondergetekende, Christiaan Houtepen en Adriana Cornelia Huijlman, echtelieden, wonende te Dongen in de provincie Noord Brabant, kiezende domicilie ten Raadhuize te Dongen voormeld, verklaren zoo in hoedanigheid van ouder en voogd van dezelve twee nog minderjarige kinderen, genaamd Cornelia Elisabeth en Wilhelmina Maria Houtepen, als voor henzelve,
dat Johannes Cornelis Houtepen ab intestato is overleden te Dongen den 2 september 1852 en laatst gedomicilieerd geweest aldaar geene goederen, roerende noch onroerende, heeft nagelaten en dat indien er goederen waren nagelaten, dezelve zouden zijn vervallen voor twee vierde parten op de ondergetekeenden, aange­vers, zelve ouders en de overige twee vierde parten op de voornoemde twee minderjarige kinderen, zijne zusters.
Wijders dat door dit overlijden geen fideï-commis is gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is.
Dongen, den 4 October 1852
C. Houtepen
A.C. Huijlman

 

Eva Houtepen, overleden te Dongen op 3 januari 1864

RANB inv.nr. 036.03.15.77, Tilburg, mememorienummer 2

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijle Eva Houtepen, overleden te Dongen, den 3 Januarij 1864

De ondergeteekende Gerardus Blijleven, arbeider, wonende te Dongen, kiezende domicilium ten zijnen woonhuize aldaar wijk B no 265,
Verklaart:
Dat zijn moeder Eva Houtepen, in leven weduwe van Johannes Adamus Blijlevens, te Dongen, alwaar dezelver laatst gewoond heeft, op den 3 januarij 1864 ab intestato is overleden,
Dat dezelve tot hare erfgenamen heeft nagelaten haren eenigen zoon hierboven genoemd, in echt verwekt bij mede wijlen Johannes Adamus Blijlevens,
Dat tot de nalatenschap van de erflaatster behoort, de helft in:
Een huis en erf met hof, staande en gelegen te Dongen, kadastraal bekend sectie A no 574 en 575, groot tezamen 14 roeden 65 ellen, art. 57 van de perceelsgewijze legger,
Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen alsmede dat door de overledene geene donatarissen noch legatarissen zijn geinstitueerd.
Dongen den 25 Januarij 1864
G. Blijlevens

 

Christiaan Houtepen, overleden te Dongen op 12 december 1875

RANB, inv.nr. 036.03.15.88, Tilburg, memorienummer 162
De ondergeteekende, Cornelia Elisabeth Houtepen en Wilhelmina Maria Houtepen, beide zonder beroep, wonende te Dongen, ter zaken dezer aangifte woonplaats kiezende ten Raadhuize dezer Gemeente Dongen,
Verklaren dat op den 12 December 1875 te Dongen alwaar hij zijne laatste woonplaats had is overleden Christiaan Houtepen, echtgenoot van Adriana Cornelia Huijlman en tot hare eenige erfgename nalatende hare beide dochters de aangevers van hierboven genoemd, dat tot de nalatenschap van gemelde erflater behooren de volgende onroerende goederen voor de helft als Dongen
in sectie G no 163,  hakhout, 13 aren  20 centiaren
in sectie G no 164, bouwland, 36 aren 60 centiaren
in sectie G no 160, idem, 42aren 50 centiaren
in sectie G no 1139, idem, 07 aren
in sectie G no 1140, huis+erf, 80 centiaren
in sectie G no 1141, idem, 90 centiaren
in sectie G no 1142, id, 80 centiaren
in sectie G no 158, tuin, 06 aren 80 centiaren
108 aren 90 centiaren
dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging zijn overgegaan of opgehouden hebben, eindelijk dat door niemand dan door de aangevers iets uit de nalatenschap van voornoemde erflaters wordt geerfd of verkregen.
Gedaan te Dongen den 25 januarij 1876
C.E. Houtepen
W.M. Houtepen

 

Antonius Houtepen, overleden te Goirle op 16 augustus 1918

RANB, inv.nr. 036.03.15., Tilburg, memorienummer 6082
De ondergeteekenden,
 • Antonia Maria Huijbregts, weduwe van Antonius Houtepen, zonder beroep, wonende te Goirle, als moeder en voogdes van regtswege over hare vijf allen nog minderjarig zijnde kinderen, met namen: Johannes Franciscus Antonius, Anna Maria Elisabeth, Cornelia Theodora Maria, Magdalena Adriana Maria en Adriana Maria Helena Houtepen,
 • Martinus Bekkers, wever, wonende te Goirle, als gehuwd in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen met Elisabeth Maria Houtepen,
 • Antonetta Maria Gerardina Houtepen, zonder beroep, wonende aldaar,
 • Maria Adriana Houtepen, zonder beroep, wonende aldaar,
 • Petrus Josephus Adrianus Houtepen, fabriekwerker, wonende aldaar,
 • Cornelis Gerardus Houtepen, fabriekwerker, wonende ook aldaar;
Ten effecte dezer aangifte domicilie kiezende ten kantore van notaris A. Adenligt? te Tilburg, verklaren:
Dat hun echtgenoot en vader, Antonius Houtepen, welke is gehuwd gewesst in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen met Antonia Maria Huijbregts, op den 16e augustus 1919 te Goirle, alwaar hij woonplaats had, is overleden, zonder bij uitersten wil over zijne na te laten zaken te hebben beschikt en hij, alzoo, nagelaten heeft tot zijne eenige en algeheele erfgenamen bij versterf zijne tien uit zijn huwelijk met de genoemde Antonia Maria Huijbregts gesproten kinderen, met namen: de vijf minderjarigen sub 1, de ondergeteekenden sub drie, vier, vijf en zes, benevens de echtgenoten van ondergeteeekenden sub twee etc voor ieder een tiende part:
En bestaande de nalatenschap van de erflater uit de huwelijksgemeenschappelijke helft in:
 1. Onroerend goed op het Wildeind te Goirle, twee woningen met erven, tuin en bouwland sectie B nummer 1677, 1678 en 2189, zamen groot 23 aren 15 centiaren, gewaardeerd op ƒ  1200,00
 2. Meubelen, huisraad en kleederen ter waarde van ƒ 300,00
 3. Contanten, ad ƒ 50,00
 4. Spaarboekjes bij de Rijkspostspaarbank, ten bedrage van ƒ 98,00
 5. loopende rente, huishuur apporten 1-4, alle nota met den sterfdag des erflaters  ƒ 2,46
Zamen  ƒ    1650,46
Waarvan de helft is ƒ      825,23
Transporteren  ƒ      825,23
Transport         ƒ      825,23
Hiervan de begrafeniskosten van den erflater, bedragende met inbegrip van de kosten zijne uitvaart en kerkelijke diensten tot aan het eerste jaargetijde, zamen ƒ     120,00
zoo blijft beloopen de nalatenschap van erflater Antonius Houtepen ƒ  705,23
Nog verklaren de ondergeteekenden, ieder voor zich, dat zij en, voor zoo veel hun bekend is, de genoemde minderjarigen en ook de echtgenoot van ondergeteekende sub 2, in geenerlei vorm van den erflater eenige aan recht onderworpen schenking in der zin der successiewet hebben ontvangen, en dat het hun, ondergeteekenden, niet bekend is dat ten gevolge van het overlijden van de erflater vruchten eene overeenkomst van levensverzekering, uitkeering in kapitaal of rente moet plaats hebben.
Ten slotte verklaren de ondergeteekenden dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam heeft nagelaten of in vruchtgebruik bezat en dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeering zijn vervallen of bij opvolging zijn overgegaan.
Gedaan en geteekend te Goirle, den 9e mei 1900 en negentien.
Antonia Maria Huijbregts
Martinus Bekkers Houtepen
Antenette Maria Gerardina Houtepen
Maria Houtepen
Peter Josephus Adrianus Houtepen
Cornelis Geradus Houtepen

 

Reg 3/3 folio 167 no 3614,  25 juli 1930 

Scheiding

Tusschen

 • Antonia Maria Huijbregts, z.b. te Goirle Boschstraat C48, wed. Antonius Houtepen voor zich en moeder voogdes over de minderjarige Adriana Maria Helena Houtepen, geb 24 april 1910
 • Johannes Baptist Adrianus Maria van Iersel, wever te Goirle Boschstraat c48 geh.m. Cornelia Theodora Maria Houtepen
 • Martinus Bekkers, tapijtwever te Goirle geh.m. Elisabeth Maria Houtepen,
 • Johannes van Son, jutewever te Goirle geh.m. Antonetta Maria Gerdina Houtepen,
 • Petrus Josephus Adrianus Houtepen, fabrieksarbeider te Goirle,
 • Cornelis Gerardus Houtepen, wever te Goirle,
 • Johannes Francisicus Antonius Houtepen, wever te Goirle,
 • Anna Maria Elisabeth Houtepen, dienstbode te Goirle,
 • Magdalena Adriana Maria Houtepen, religieuse te Echt,
 • Arnoldus Laurentius de Laat, fabrieksarbeider te Goirle, Boschstraat C49 geh.m. Maria Adriana Houtepen,
in tegenwoordigheid van den toezienden voogd en deelvoogd,
van de twee huizen met erven, tuin, en bouwland te Goirle Kad Sectie B nos 1677 en 1678, samen groot 17.45 aren door 3 deskundigen geschat op ƒ3.920,- in deeling gebracht voor ƒ4.000,- bezwaard met 1 hyp schuld t.beh. van Peter Johannes Vermeer te Goirle, groot ƒ3.200,-, welke onroerende goederen en de voormelde hyp. vordering behoorden tot de huw. gemeenschap bestaan hebbende tusschen sub 1 en nu wijlen Antonius Houtepen, die te Goirle a.i. is overleden 16 augustus 1918 tot zijne eenige erfgenamen nalatende zijne 10 uit gemeld huwelijk geboren kinderen zijnde de sub 2 t/m 10 en de minderj. sub 1 ieder voor 1/10 ged. dat alzoo tot voormelde goederen gerechtigd zijn sub 1 voor de helft en de 10 genoemde kinderen, ieder voor 1/20 ged
Toedeeling
 1. aan Arnoldus Laurentius de Laat sub 10, het huis met erf en tuin te Goirle aan de Boschstraat C49, Kad aldaar sectie B no 1678, geheel groot 7.85 aren met uitzondering van het hierna sub II vermelde Noord-Oostelijk gedeelte ter grootte van circa 25 caren voor de som van ƒ2.000,-
 2. aan Johannes Baptist Adrianus Marie van Iersel sub 2 het huis met erf en tuin, gelegen te Goirle aan de Boschstraat C48 en uitmakende het Kad perceel Goirle sectie B no 1677 groot 9.60 aren benevens voormelde Noord-Oostelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 25 centiaren van het perceel Kad gem Goirle sectie B no 1678 voormeld voor de som van ƒ2.000,-
De toedeeling aan sub 10 en 2 is geschied onder verplichting dat zij de hyp schuld groot ƒ3.200,- voor hunne rekening nemen en om aan de overige deelgenooten, ieder hun aandeel in contanten uit te keeren en wel aan sub 1 ƒ400,- en aan sub 3 t/m 9 en de minderj sub 1 ieder ƒ40,-, welke uitkeeringen zijn voldaan. tusschen sub 1 en 2 is overeengekomen dat sub 1 het recht heeft om gedurende haar leven te blijven bewonen en te gebruiken de thans bij haar in gebruik zijnde kamer van het aan sub 2 toebehoorende huis, en te blijven gebruiken een gedeelte van den tuin ter grootte van ongeveer 1 are, een gedeelte van den stal en een plaats voor haar kippen, welk recht geen zakelijk maar een persoonlijk recht zal zijn.
Nots. E.J. Hoekx te Tilburg
24 juli 1930

 

Familiewapen Houtepen