Successiememories Bergen op Zoom

Christiaan Houtepen, overleden te Wouw op 25 maart 1833

RANB inv.nr. 036.03.01.21, Bergen op Zoom, memorienummer 62
De ondergetekenden, Anna Maria Eijsermans, arbeidster, zoo in privé als in kwaliteit van wettige voogdesse van haar vier nog minderjarige kinderen, Adriana, Maria, Petrus en Elisabeth Houtepen, en Matthijs Houtepen, schutter bij de Noord-Brabantsche Schutterij, alle woonende in de gemeente van Wouw, aldaar ten onzen woonhuize, sectie I nummer 2870, ten offerte dezer aangifte domicilie kiezende, verklaren:
dat onzen echtgenoot en vader, wijlen Christiaan Houtepen bovengemeld, ten onzen voorschreven woonhuize het laatst is gedomicilieerd geweest, aldaar op den vijfentwintigsten Maart eenduizend achthonderd drieendertig ab intestato is komen te overlijden;
dat door niemand buiten de genoemden iets uit deze nalatenschap wordt verkregen als mede dat door dat overlijden geen fideï commis wordt gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is;
en dat het onroerend goed tot de nalatenschap bestaat als volgt:
In de gemeente Wouw, kanton Bergen op Zoom,
 • Een arbeidershuisje en schuur, staande en gelegen op Neut in de Von­derstraat, groot in erve vier roeden een en veertig ellen, bekend op het nieuwe kadaster sectie K no 287, belend oost en west eige erve, zuijd Leendert Luijsterburg, noord de straat;
 • Eene moestuin aldaar, groot drie roeden twaalf ellen, bekend op gemeld kadaster sectie K no 286, belend oost de weduwe Frans van Etten, zuijd Leendert van Luijsterburgh, west het vorige huisje, noord de straat;
 • Eindelijk nog eenen moestuin en land aldaar, groot twaalf roeden veertig ellen, bekend op gemeld kadaster, sectie K no 288, belendende oost het voormelde huisje, zuijd Leen­dert Luijsterburgh, west Willem Baalden of een uitwegje naar den straat naar Moerstraten.
Wouw, den 11 juni 1833
De ondergetekende, Burgemeester der gemeente van Wouw, verklaarde dat alle de bovengenoemden hebben verklaard door onge­leerdheid niet te kunnen schrijven.
 
 

Matthijs Houtepen, overleden te Wouw op 30 december 1843

RANB inv.nr. 036.03.01.38, Bergen op Zoom,  memorienummer 213

De ondergetekenden,
 • Anna Maria Eijsermans, weduwe van Christiaan Houtepen, dagloonster, wonend Herel onder Wouw, Provincie Noord-Brabant, zoo voor haar zelve als in hoedanigheid van moeder-voog­desse over haar nog minderjarige dochter Elisa­beth Houtepen, negentien jaren; en
 • Maria Houtepen,
 • Pieter Houtepen, dagloners, beide wonende te Wouw, en
 • Adriana Houte­pen, ten dezen geassisteerd in quaestien dezen door haren man, Marijn Hoen­der­vangers, opzigter der Jagt, gestationeerd te Prinsenha­ge,
kiezende domicilie ten woonhuize van de eerstge­melde kind Wouw, wijk D No 88, verklaren:
Dat Matthijs Houtepen, mijn zoon en broeder op den dertigsten december eenduizendachthonderddrieenveertig op Herel onder Wouw, alwaar denzelve tot aan zijn dood is gedomici­lieerd geweest, ab intestato is overleden;
Dat het actief van des overledenes boedel bestaat in een tiende part in de volgende goederen, waarvan de overige negen tiende part behoren aan de andere der kinderen, als:
 • Een tiende part in een arbeiderswoning met schuurtje erf en moestuinen, staande en gelegen te Heerel onder Wouw, bij het kadaster bekend sectie K No 286, 287 en 288, ter grootte van negentien roeden drie en negentig ellen, waardig voor 1/10 part vijftien gulden, dus ƒ 15,00
 • Een melkbeest, een varken, een mestkar en verdere landbouw­ge­reedschappen en melkgetuig, waardig voor 1/10 part acht gul­den, dus ƒ 8,00
 • Het hooi, stroo, mest en vruchten te velde, waardig voor 1/10 part twee gulden, dus  ƒ 2,00
 • De huismeubelen en verdere inboedel, waardig tesamen voor 1/10 part acht gulden vijftig cents, dus ƒ 8,50;
 • De kleren van den overledene waardig vijf gulden,dus ƒ 5,00
 • De kontante gelden en voorradige in bedrage ---nihil---
Bedragende alles het totaal der waarde van het actief der nalatenschap eene somme van achtendertig gulden vijftig cents, zegge ƒ 38,50;
Dat het Passief van des overledenens boedel bestaat in de doodschulden en begraveniskosten van denzelven, bedra­gende te zamen eene somme van zes en dertig gulden, zegge  ƒ 36,00;
Zijnde dus het zuiver overschot van het actief dezer nalaten­schap eene sommme van twee gulden vijftig cents, zegge ƒ 2,50;
Dat het voorschrevene zuiver overschot wordt geerfd door de overle­de­nens moeder, broeder en zusters, allen in den hoofde dezes genoemd;
dat door dat overlijden geen fideï commis wordt gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is;
Wouw, den tweeden Maart eenduizendachthonderdvierenveertig.
Sig X num van Anna Eijsermans   Sig X num van Maria Houte­pen
Sig X num van Pieter Houtepen    Sig X num van Adriana Houtepen
M. Hoendervangers
Bovenstaande handmerken zijn gesteld door de personen daarbij respectievelijk gemeld die verklaarde door onkunde niet te kun­nen schrijven of teekenen.

 

Maria Houtepen, overleden te Bergen op Zoom op 30 juli 1848

RANB inv.nr. 036.03.01.46, Bergen op Zoom, memorienummer 142

In een verzamelstaat wordt verklaard dat Maria Houtepen, geboren te Wouw op 20-09-1809, echtgenote van Johannes Francicus Janvier, in haar woonplaats Bergen op Zoom in het Gasthuis E 51 in de ouderdom van 38 jaren 10 maan­den 10 dagen is over­le­den met ach­terla­ting van kinderen zonder roe­rende of onroe­rende goederen.
 
 

Christiaan Houtepen, overleden te Wouw op 13 januari 1850

RANB inv.nr. 036.03.01.48, Bergen op Zoom, memorienummer  705
In een verzamelstaat wordt door de burgemeester van de gemeente Wouw verklaard dat Christiaan Houtepen, geboren te Santvliet, zonder beroep, in zijn woon­plaats in het huis Heuvel D 118 in de ouderdom van 4 maanden is overle­den zonder ach­terla­ting van roerende of onroerende goederen.
 
 

Maria Houtepen, overleden te Wouw op 20 december 1852

RANB inv.nr. 036.03.01.50, Bergen op Zoom, memorienummer 2108
In een verzamelstaat wordt door de burgemeester van de gemeente Wouw verklaard dat Maria Houtepen, echtgenote van Wilhelmus Bertelen, geboren te Wouw, arbeid­ster, in haar woonplaats in het huis F 56 is overle­den zonder achterla­ting van roerende of onroerende goederen.
 
 

Anna Cornelia Houtepin, overleden te Halsteren op 27 april 1863

RANB inv.nr. 036.03.01.61, Bergen op Zoom, memorienummer 58
Ik, ondergeteekende, Anna Maria Mens, echtgenoote van en ten deze geauthoriseerd door Jan Bartelen, arbeidslieden, wonende te Halsteren, kiezende ten effecte dezer aangifte domicilie te hunnen woonhuize te Halsteren wijk B nummer drie, verklaar:
Dat de nalatenschap van mijne moeder respective Anna Cornelia Houtepin, in leven arbeidster en echtgenoote van Franciscus Mens, overleden te Halsteren op 27 April 1800 drie en zestig, alwaar zij haar laatste domicilie had, door mij als eenig kind geërfd wordt;
Dat de onroerende goederen dezer nalatenschap bestaan in de volgende, gelegen en staande te Halsteren, te weten:
 • Een moestuin kadastraal bekend in sectie C nummer 186, groot twee roeden 69 ellen,
 • Een huis en erf, kadastraal bekend in sectie C nummer 187, groot twee roeden 19 ellen
Dat door dit overlijden geen vruchtgebruik, fideïcommis of periodieke uitkeering is vervallen of aangegaan.
A.M. Mens,             Hand + merk van Jan Bartelen
gesteld in onze tegenwoordigheid.

 

 

Familiewapen Houtepen