Christophorus (Stoffel) Adriaen Peeter Claesen

I.1

Christophorus (Stoffel) Adriaen Peeter Claesen [1], geboren circa 1540, overleden 1577*1581 te Rijen.

Zoon van Adriaen Peeter Claesen.

Gehuwd met Jenneken Bertelmeeus Geerijts [2], dochter van Berthelmeeus Gheritszoon en Hillegondt Adriaen Ghijben.

Uit dit huwelijk:

1.  Maria (Marie Stoffels) Stoffels Adriaensen [3], geboren circa 1555 te Rijen.
2.  Adrianus (Adriaen Stoffels) Stoffels Adriaensen (Haultepen) (zie II.3).
3.  Peeter Stoffel Adriaen Peeter Claesen [4].

 


[1] Achtergrond informatie bij Christophorus (Stoffel) Adriaen Peeter Claesen:
Op 20 januari 1568 koopt Stoffel Adriaen Peter Jan Claes van de twee zonen Melis Peter Melis een "stede, huijsinge, schuere koije, hovinge ende erffenisse met henne toebehoorte ende metten erve daeraenleggende, houdende omtrent vier buijnder, gestaen ende gelegen te Rijen op ten Haensbergh" en voorts drie buijnder heide op de Haensbergh en vier buijnder "onderweijde, heijde ende moer, gelegen ten Rijen aenden Zwertendijck". Op diezelfde dag verbindt hij zich jegens deze verkopers om aan hen en hun nakomelingen jaarlijks te betalen vier zesteren rogs als erfpacht en veertien karolusgulden als erfchijns (SAB V662 f74v).
Vervolgens koopt hij op 9 januari 1577 van Jan Adriaen Janszone van Ghilze "onderweijde en heijde, houdende omtrent drie buijnder (-) ten Rijen inde Verweijden" (SAB V662 f290). Op 31 januari 1577 koopt hij voorts van Cornelis Henrick Anthonis drie kwart bunder weide in de Leegstraat te Rijen (SAB V662 f294).
Stoffel moet eind 1580 of begin 1581 overleden zijn. Op 4 februari 1581 is namelijk in een vestbrief vermeld dat Kathelijn Jacob Zebendochtere aan wijlen Stoffelen Adriaen Peterszone heeft verkocht drie bunder heide in de Vliegende Vennen, waarin vervolgens Mathijs Jan Michiel is gevest "tot verhoof van wijlen Stoffel Adriaen Peterszone weduwe en kijnderen" (SAB V663 f75). Vervolgens verkopen zijn weduwe, genaamd Johanna Berthelmeeus Gherits, bijgestaan door Jannen Jan Tempelaers als voogd voor haar zelf, en Anthonis Peter Jan Claesz, als "voight inden name van Adriaen ende Peteren als voors(chreven) wijlen Stoffel Adriaen Petersz kijnderen" op 7 maart 1581 aan Claes Andries Peters de hiervoor gemelde stede en heide op de Haansberg en de weiden en moer aan de Zwertendijk (SAB V663 f80).
Op 4 januari 1600 verkoopt Jenneken Bertelmeeus Geerijtsdr, huisvrouw van wijlen Stoffel Adriaensen Peeter Claes, geassisteert door haar zoon Adriaen, aan Jan Adriaen Peeters Claes een rente die voortspruit uit de verkoop van een vijf a zes bunder grote stede in de Leeghstraat te Rijen aan Jan Adriaen Huijbrecht Naes, waarbij deze zich heeft verplicht om per jaar twaalf karolusgulden aan haar te betalen als voorcommer ter kwijting van honderdvijftig karolusgulden eens (SAB V664 f70).
 
In de vestbrieven wordt melding gemaakt van een Adriaentien Christoffel Adriaensen die op 31 januari 1634 van haar broer Jan Christoffel Adriaen Goderszone het een vierde aandeel in een aantal vestgoederen verkrijgt, waarvan de andere twee vierde aandelen aan haar broers Peeter en Adriaen toebehoren (SAB V667 f62). Zij is op dat moment gehuwd met Aerdt Adriaen Stevens van Dun.
Naar mijn is zij geen dochter van voormelde Stoffel Adriaensen, aangezien:
1. er sprake is van een afstamming van Christoffel Adriaen Goders sone,
2. Adriaen Stoffel al in 1620 is overleden, en er nu geen melding wordt gemaakt van de kinderen van Adriaen Stoffel Adriaensen,
3. bij de hiervoor genoemde verkrijging alleen over de zonen Adriaen en Peter wordt gesproken en geen melding van een Jan wordt gemaakt.
 
Op 3 februari 1630 is ene Joannis Christopheri getuige bij het huwelijk in Rijen van Peter Adriani Christopheri. Om de hiervoor onder 3 gemelde reden hoeft deze Joannis geen zoon van voormelde Stoffel Adriaen te zijn.

[2] Achtergrond informatie bij Jenneken Bertelmeeus Geerijts:
Op 23 januari 1553 wordt voor schepenen van Gilze de verkoop vastgelegd door Jenneken en haar zussen Adriane en Gertruijd (nog "onbejaerd") aan hun moeder Hillegondt Adriaen Ghijbendochter en haar nieuwe echtgenoot Adriaen Hubrecht Wouterszone van de helft van een twee bunder grote stede in de Hoochstrate te Rijen, waarvan de andere helft reeds aan hun moeder toebehoorde, tezamen met vier loopensaet en twee loopensaet land, twee bunder weide, bos en heide, en twee bunder weidegrond. Hillegondt en Adriaen verplichten zich daartegenover om aan de drie zussen jaarlijks acht veertelen rogs erfpacht te betalen alsmede vijf karolusgulden en dertien stuijvers aan erfchijns, af te lossen in drie termijnen de erfpacht met vijftig karolusgulden per zester en de erfchijns met zestien penningen per penning met dien verstande dat de erfpacht en erfchijns geljk gelost moest worden (SAB R660 f74).

[3] Achtergrond informatie bij Maria (Marie Stoffels) Stoffels Adriaensen:
In 1605 verkoopt Marie Christoffel Adriaensen, weduwe van Cornelis Adriaen Huijbrecht Naes, tezamen met haar twee kinderen Peeter, 26 jaar, en Hilleken, een stede aan de Kerkstraat te Rijen, ter grootte van drie buijnder, alsmede een kavel weiland in de Leeghstraat ter grootte van anderhalve buijnder. Zij werd hierbij geassisteerd door haar broer Adriaen Stoffels Adriaensen (SAB V664 f137).
Gehuwd voor de kerk circa 1579 te Rijen met Cornelis Adriaen Huibrecht Naes, geboren circa 1555 te Rijen, overleden voor 1605 te Rijen.
Cornelis Adriaen Huibrecht Naeszone pacht tezamen met Peeter Christoffel Brouwersz en Jan Jan Tempelers, allen wonende te Rijen onder Ghilse, van mr Jan Montens, licentiaet in de rechten te Breda, de thienden ten Rijen onder Ghilse over de jaren 1598-1602 voor een som van vijfenvijftig veertelen rogs.

[4] Achtergrond informatie bij Peeter Stoffel Adriaen Peeter Claesen:
Op 27 mei 1601 verkoopt Jan Adriaen Peeter Claesen, handelend voor zich en namens de twee zonen van zijn overleden broer Stoffel Adriaen Peeter Claesen, met namen Adriaen en Peeter, tezamen met Cornelie Adriaen Cornelissen van Hulten, vrouw van Mercelis Geerits van Deurne en Peeter Jan Henricx, voor zich en als voogd en oom van de kinderen van zijn overleden broer Cornelis Jan Henricx, een halve bunder bos en wei in de Hoogstraat te Rijen (SAB V664 f90v).

Familiewapen Houtepen
Christophorus (Stoffel) Adriaen Peeter Claesen Christophorus (Stoffel) Adriaen Peeter Claesen Christophorus (Stoffel) Adriaen Peeter Claesen