Successiememories Oosterhout

Anna Maria Houtepen, overleden te Oosterhout op 28 juli 1833

RANB, inv.nr. 036.03.11.20, Oosterhout, memorienummer 149
Wij, ondergetekenden, Heijliger van der Linden, Catharina van der Linden en Jan Dielis Bossers, weduwnaar van Eva van der Linden in de kwaliteit als vader en wettige voogd over zijn minderja­rige zoon genaamd -----, wonende allen te Oosterhout, provin­cie Noord-Braband, hiermede domicilie kiezende aldaar op Vraggelen, wijk K no 781, provincie voornoemd, verklaren
dat Anna Maria Houtepen, weduwe van Pieter van der Linden, op den 28en Julij achttienhonderd drie en dertig te Oosterhout is overleden alwaar dezelve ook het laatst is gedomicilieerd geweest wijk K no 781, provincie voornoemd.
Dat dezelve behalve eenige klijne beschikkingen bij testament voor den notaris Adriaan Brouwers en getuigen te Oosterhout in dato agtsten april agtienhondert een en dertig, geregistreerd te Oosterhout den zeventienden October achttienhonderd drie en dertig op de verschuldigde rechten door de ontvanger over dien, het overigen van haar nalatenschap bij versterf aan hare twee kinderen Heijliger en Catharina van der Linden en kindskind heeft agtergelaten, ieder voor een derde.
Dat de onroe­rende goederen behoorende tot voorschreven nalaten­schap bestaan in:
 1. een stede met huis en schuur, groot twee bunderen zes en twintig roeden, hof, werf, dries, en zaailand, staande en gelegen te Vraggelen onder Oosterhout wijk K no 781, zuid de straat, west de weduwe Willem Vermeulen, noorden Jonas Hertog de Jong en Oost Theodorus van Gils;
 2. een huisje met omtrent een bunder hof en bouwland, staan­de en gelegen alsvoor, noord en oost Nicolaas Franssen, zuid de straat en Theodorus van Gils;
 3. een perceel zaailand, gelegen te Vraggelen als voor, groot omtrent vijfig roeden, zuiden Denis Rutten, noorden den straat, Nicolaas Franssen en andere Oost en Rochus Akkermans west;
 4. een perceel zaailand, gelegen onder de Houtse Akker als voor, groot omtrent twee en dertig roeden, zuiden Denis Rutten, noord Gijsbert Janse van Leijsen, west het spoor, en oost Denis Rutten;
 5. een perceel zaailand, gelegen als voor, groot omtrent veertig roeden, belend zuid Gijsbert Jans Kuipers, noor­den Denis Rutten, oost de kinderen Jan Voermans en west het spoor;
 6. een perceel zaailand en bosch, gelegen als voor, groot omtrent twee en dertig roeden, zuid en west het domein, oost het spoor en noorden Adriaan Pals;
 7. een perceel dennen en eijkebosch, gelegen als voor, groot omtrent veertig roeden, belend zuiden Gijsbert Adriaan Kuiper, noorden de weduwe Jan van Gils, oost Josephus Herremans, en oost den weduwe Sebregt Rombouts;
 8. een perceel zaailand, gelegen op Vraggelen als voor, groot omtrent vijftig roeden, zuid de weduwe Jan Oomen, noord de weduwe Jan Rombouts, oost de Landstraat, en west den armen van het westkwartier;
 9. een perceel zaailand gelegen, in Het Goor als voor, groot omtrent een bunder, zuid de Goorstraat, noorden Hendrik Willems, en oost en west de kinderen Adriaan van Gils;
 10. een perceel zaailand gelegen, onder de Daames op Vragge­len als voor, groot een bunder en omtrent veertig roeden, zuiden Nicolaas Franssen en anderen, noorden Hen­drik Willems, oost Wilbert Fikkes, west Pieter van Doremaal;
 11. een perceel weijland, gelegen onder Vraggelen als voor, groot ontrent tachtig roeden, zuiden de weduwe Willem Vermeulen, noord en west de weduwe Pieter van Raamsdonk en oost de weduwe Hendrik van den Heijkant;
 12. een perceel weijland, gelegen als voor, groot omtrent een bunder, zuiden de weduwe Jan Oomen, noord de weduwe Willem Vermeulen en anderen, oost de weduwe Laurijs Joosen den Ouden, west Pieter van Doremaal, in de wetpol­der;
 13. een perceel weijland, gelegen agter Vraggelen als voor, groot omtrent een bunder, zuid Jonas Hertog de Jong, noorden Nicolaas Franssen, oost de weduwe Laurijs Joosen en ande­ren, west Pieter van Doremaal;
 14. een perceel wijland, gelegen in de Westpolder alsvoor, groot omtrent vijftig roeden, zuiden Nicolaas Franssen, noorden de weduwe Jan Oomen, oost Hendrik Willems en west den Lageweg;
 15. een perceel hooiland, gelegen als voor en de weijland, groot omtrent vier en sestig roeden, zuiden Jan van Etten, noorden den diaconij, oost de domeijnen, west de weduwe Hallungen;
 16. een perceel weijland in de Brieltjespolder, groot omtrent vijftig roeden,  zuiden eige eene en andere, noord  west Hendrik Willems en oost Anthonie Daniels;
 17. een perceel weijland, gelegen als voor, groot omtrent tachtig roeden, zuid en noord eigen erve, oost den armen van het westkwartier, west Clazina Pals;
 18. een perceel weijland, gelegen als voor, groot omtrent vier en sestig roeden, zuiden Denis Rutten, noord eige erve, oost Hendrik Procem, west Cornelis van der Logt;
 19. een perceel dennebosch, groot omtrent vijf bunderen, gelegen in de Vraggelenheijde, zuid en noord de Domeij­nen, oost de weduwe Jan Oomen, west het spoor van de hondstraat;
 20. een perceel weijland, gelegen in de Westpolder alsvoor, groot een bunder en omtrent zestig roeden, belend zuiden Rochus Akkermans en anderen, noord de weduwe Jan Rom­bouts, oost den Lage Weg, west Pieter van Doremaal;
 21. een perceel weijland, gelegen als voor, groot een bunder en omtrent twintig roeden, zuid Hendrik Willems en ande­re, noord Jan Simon van Gils, west Alegonda Pieter Gover­se, oost de erve van Jacobus van Zon;
 22. en eindelijk een perceel hooiland, gelegen rondsom de Voorsten Drijvende Polder, zijnde kade, groot twee bunde­ren en omtrent zes en twintig roeden, zuid de Snellen­spolder, noord de heer Pieter Rombouts, oost de heer Gerard van Beest, en west de Oosterhoutse vaart.
En verklaren wij voorts dat door dit overlijden geen fideï-commis is gedevolueerd noch den eigendom van usufructu kapitaal of goed is overgegaan en dat niemand dan de hiervoor gemel­de kinderen en kindskind iets uit de nalatenschap van den overledene erft.
Oosterhout, den eersten Mei 1834
Heijliger van der Linden, Catharina van der Linden, Jan Delis Bossers

 

Adriana Houtepen, overleden te Oosterhout op 19 oktober 1843

RANB, inv.nr. 036.03.11.31. Oosterhout, memorienummer 4

Memorie van Aangif­te der nala­tenschap van Adri­ana Houte­pen

Wij, ondergetekende, Martin Koks, weduwnaar van Adriana Houtepen, van beroep dagloner, wonende op de Grind onder Ooster­hout, in hoedanigheid van vader en voogd over mijn vier minder­jarige kinderen met name Adriaan, Cornelia, Johanna, Wilhelm­ina Koks, in echt bij mijne genoemde huisvrouw verwekt, en Petronella Koks, zonder beroep, meerderjarige dochter van voornoemde Martin Koks, wonende mede onder Oos­terhout, kiezende domicilie ten woonhuize van den eerstgenoem­den Martin Koks, verklaren
dat onze echtgenoote en Moeder respective, Adriana Houtepen op den negentienden october 1800 drie en veertig ab intestato is overleden en alzo hare kinde­ren tot hare enige en algeheele erfgenamen heeft nagelaten.
Dat de vaste goederen, door haar met den dood ontruimd, bestaan in den volgende:
 • Een huis en erve, staande en gelegen ten einde de Groenstraat onder Oosterhout, groot twaalf roeden twee en negen­tig ellen.
 • een parceeltje heijgrond, groot achtenveertig roeden, gelegen op Steenhoven onder Oosterhout.
Dat weiders door dat overlijden geen fideï-commis is gedevolueerd nog vruchtgebruik vervallen is.
Oosterhout den zeventienden december 1800 drie en veertig
Dit hand X merk stelde Martin Koks, verklaart door ongeleerdheid van schrijven zijn naam niet te kunnen schrijven.
P. Koks

 

Anna Houtepen, overleden te Oosterhout op 2 juni 1878

RANB, inv.nr. 036.03.11.54, Oosterhout, memorienummer 56
De ondergetekende
Hendrik Roelen, bouwman te Oosterhout in hoedanigheid van vader en wettige voogd van zijn minderjarige kinderen gespro­ten uit zijn huwelijk met na te melden erflaatster met namen a. Anna, b. Johanna, en c. Martinus Roelen,
de meerderjarige kinderen van genoemden eersten aangever uit het huwelijk met na te noemen erflaatster met namen 1. Jan Roelen, 2. Maria Roelen, 3. Adriaan Roelen, en 4. Cornelia Roelen, allen den landbouw uitoefenende en wonende onder Oosterhout ter zake dezer aangifte domicilie kiezende ten kantore van den notaris Adolph Ernest Alexander van Goldstein te Oosterhout verklaren
dat op den 2 juni 1878 ab intestato te Oosterhout is overleden Anna Houtepen, in leven huisvrouw van den eersten aangever en moeder van de overige aangevers en de drie minderjarige kinderen, tot haar enige erfgenamen nalatende hare zeven voornoemde kinderen en dat voor 1/7 gedeelte,
dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of zijn verval­len,
dat tot de nalatenschap van die erflaatster behoort haar onverdeelde helft in de volgende vaste goederen
gelegen onder Oosterhout in sectie G
 • nummers 806, huis en erf, groot (-) aren 10 centiaren;
 • nummer (-) weiland, groot 13 aren 50 centiaren,
 • nummer 127 moestuin, groot 5 aren (-)iaren en
 • nummer 128, weiland, groot 10 aren 50 centiaren.
Oosterhout, 17 december 1878

 

Dingena Houtepen, overleden te Oosterhout op 17 november 1856

RANB, inv.nr. 036.03.11.39, Oosterhout, memorienummer 242

Memorie van aangifte der nalatenschap van Din­gena Houte­pen, huisvrouw van Johannes Kerkhof, overleden te Oos­terhout, provin­cie Noord Bra­band.

Wij, ondergetekenden, Pieter Kerkhof, Adriaan Kerkhof, beide schippers, Christoffel Kerkhof, vrachtrijder, allen te Oosterhout en Maria Kerkhof, gehuwd en bijgestaan met mijne man Roeland van Gool, schoenmaker, wonende te 's-Gravenhage, kiezende allen domicilie ten woonhuize van de eerstondergetekende te Oosterhout, wijk A no 35, verklaren
dat onze moeder Dingena Houtepen, in den ouderdom van 67 jaren ab intestato in Oosterhout is overleden den zeventienden November 1800 zes en vijftig in het huis wijk A no. 35, alwaar dezelve laatst is gedomicilieerd geweest.
dat hare nalatenschap door ons hare kinderen geerfd wordt,
dat de onroerende goederen tot hare nalatenschap behorende bestaan voor de helft in:
een huizinge, erf en bouwland, gelegen te Oosterhout in sectie E No 326, 327 en 328
als No 326 bouwland, groot 84 roeden 10 ellen
,,    No 327 huis en erf,--------  4 ----------- 14 -----
,,    No 328 tuin, ----------------  6 ------------ 60 -----.
Dat door dit overlijden geen fideï-commis noch vrucht­gebruik vervallen is.
Oosterhout den 29 juli 1857
(volgen handtekeningen)
 

Adriana Cornelia Houtepen, overleden te Dorst op 19 februari 1892

RANB, inv.nr. 036.03.11.68, Oosterhout, memorienummer 76
De ondergetekenden
 • Adriaan van Genk, mr smit te Den Hout, gemeente Oosterhout,
 • Maren van Genk, in dezen bijgestaan en gemachtigd door haar wettigen echtgenoot Jacobus van Dongen, landbouwer te Rijen,
 • Catharina van Genk, in dezen bijgestaan en gemachtigd door haar wettigen echtge­noot Jacobus de Leeuw, landbouwer te Vracghelen, gemeente Oosterhout,
 • Hendrika van Genk, in dezen bijgestaan en gemachtigd door haar wettigen echtge­noot Hendrikus van Dorst, landbouwer te Dorst, gemeente Oosterhout,
 • Cornelis van Genk, mr smit en
 • Johannis van Genk, zonder beroep beide te Dorst, gemeente Oosterhout,
tot het doen dezer aangifte domicilie kiezende ten haren sterfhuize te Dorst, gemeente Oosterhout, wijk B N. 53
dat op den 19den februarij 1892 ab intestato en ten huize wijk en nummer voornoemd is komen te overlijden Adriana Cornelia Houtepen, weduwe van Adriaan van Genk, oud 73 jaar.
Dat de goederen door de overledene nagelaten en waarvan de ondergetekenden ieder voor een zesde de eenige erfgenamen zijn bestaan in:
 • een huis, smederij, erf en huis te Dorst, gemeente Oosterhout, sectie K N 441, 441a, groot 9 aren 70 centiaren, geschat op vijfhonderdvijftig gulden dus de helft  ƒ 275,00
 • een perceel bouwland te Dorst, gemeente Oosterhout, sectie K 445, groot 25 aren 20 centiaren, geschat op eenhonderdvijftig gulden, dus de helft   ƒ 75,00
 • een perceel heide in de Breedvelden te Dorst, gemeente Oosterhout sectie K N 300, groot 81 aren, geschat op eenhonderd tien gulden, dus de helft  ƒ 55,00
 • een perceel gewoin dennenbosch in de Breedvelden te Dorst, gemeente Oosterhout sectie K N 302, groot 27 centia­ren, geschat op veertig gulden, dus de helft  ƒ20,00
 • eenige vrouwenkleederen en lijfsieraden geschat op veertig gulden, de helft  ƒ 20,00
 • de meubilaire goederen, keukengerief, mannenkleren, geschat op eenhonderdvijftig gulden, dus de helft  ƒ 75,00
 • een aambeeld, blaasbalg en verdere smidsgereedschappen, geschat op eenhonderddertig gulden, dus de helft  ƒ 65,00
 • de aanwezige winkelgoederen, stans en plaatijzer, toonbank, schalen en gewichten, geschat op eenhonderdveertig gulden, dus de helft ƒ  70,00
 • de aanwezige gelden ten bedrage van vierhonderdvijfenzeventig gulden, dus de helft ƒ 237,50
 • de uitstaande schulden voor gedane werkzaamheden en bijkomende leverantien der smederij ten bedrage van eenhonderdvijf­tig gulden drieennegentig cent, dus de helft  ƒ 75,46½
Totaal van het Actief  ƒ 967,96½
Het passief des boedels bedraagt in
 • eene reekeninge van den heer J.H. van den Pol te Oosterhout voor geleverde ijzerwaren, groot eenhonderdzevenennegentig gulden zesentwintig cent, dus de helft  ƒ  98,63½
 • Eenig huishoudelijke schulden ten bedrage van tweeenvijftig gulden vierenvijftig cent, dus de helft  ƒ 26,27           
ƒ 114,90½
Het Actief des boedels bedraagt ƒ 967,96½
Het Passief (? HH: moet zijn=Saldo)des boedels bedraagt  ƒ 843,06
Reekening van den heer drs Loonen te Ginneken kosten der ziekte  ƒ 24,90
begrafeniskosten ƒ 85,00    ƒ  109,90
Zuiver bedrag der nalatenschap  ƒ 733,16
Nog eens verklaren wij ondergetekenden dat door dit overlijden geen fideï commis is gedevolueerd noch vruchtgebruik of andere periodieke uitkeringen overgegaan of vervallen zijn.
Gedaan te Dorst, gemeente Oosterhout
Den 9 mei achttienhondertweeennegentig

 

 

Familiewapen Houtepen