Successiememories Den Bosch

Agnes Houtepen, overleden te 's-Hertogenbosch  6 januari 1843

RANB, inv.nr. 036.03.07.61, Den Bosch, memorienummer 36
In een verzamelstaat wordt op 1 april 1843 vermeld dat Agnes Houtepen onvermogend te 's-Hertogenbosch is overleden. Id. fol. 30 n. 5.

 

Petrus Josephus Houtepen, overleden te 's-Hertogenbosch op 29 januari 1848

RANB, inv.nr. 036.03.07.67, Den Bosch, memorienummer 37

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Petrus Josephus Houtepen, overleden te 's-Hertogenbosch den 29 Januarij 1848

De ondergeteekende echtelieden Christiaan Houtepen en Adriana Cornelia Huijlman, buiten beroep, wonende te 's-Hertogenbosch, verklaren voor hen zelven en als ouders van en voor hunnen twee minderjarige kinderen Cornelia Elizabeth en Wilhelmina Maria,
Dat hun jongste kind Peter Josephus Houtepen te 's-Hertogenbosch als zijn legaal domicilie, den 29 januari jongstleden is overleden zonder roerende of onroerende goederen na te laten en zonder daarvoor fideï-commis gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is; terwijl ingeval de overledene iets had nagelaten de ondergetekenden als ouders voor de eene en hunne gemelde minderjarige kinderen als zusters voor den anderen helft daartoe volgens de wet zouden gerechtigd geweest zijn.
Kiezende de ondergeteekenden ten effecte dezes domcilie ten hunne woonhuijze op den Uilenburg.
 's Bosch den 14 Februarij 1848
Christiaan Houtepen
A:C: Huijlman

 

 

Familiewapen Houtepen