Successiememories Oudenbosch

Cornelia Houtepen, overleden te Etten op 13 september 1842

RANB, inv.nr. 036.03.13.1, Oudenbosch, memorienummer 40
Uit het maandoverzicht blijkt dat Cornelia Houtepen te Hoeven geboren is en in leven arbeidster was en te Etten in de st­raat Slag­veld woonde. Zij overleed te Etten op 38 jarige leeftijd op 13-09-1842 met achterlating van echtgenoot en kinderen.

 

Cornelia Houtepen, overleden op 13 septem­ber 1842

RANB, inv,.nr. 036.03.13.1, Oudenbosch, memorienummer 30

Certificaat van onvermogen

De Burgemeester der Gemeente Etten-Leur certificeerd dat, voor zoo veel hem kennelijk is, Cornelia Houtepen, op den 13 septem­ber 1842 binnen deze gemeente wijk H nummer 35 in eene staat van volkomen armoede is komen te overlijden en dat de overle­dene geen onroerende goederen heeft nagelaten; mitsgaders dat zijne erfgenamen (in zoo verre bekend) mede onvermo­gend zijn.
Etten, den 1 October 1842

 

Govert Houtepen, overleden te Hoorn op 22 september 1843

RANB, inv.nr. 036.03.13.1, Oudenbosch, memorienummer 115
Uit het maandoverzicht blijkt dat Govert Houtepen van beroep schoenmaker was en ongehuwd te Hoorn in het courhuis overle­den is op 22-09-1843, na tevoren in Etten gedomicilieerd te zijn geweest.

 

Govert Houtepen, overleden te Hoorn op 22 september 1843

RANB, inv.nr. 036.03.13.1, Oudenbosch, memorienummer 116

Certificaat van onvermogen

De Burgemeester der Gemeente Etten-Leur certificeerd dat, voor zoo veel hem kennelijk is, Govert Houtepen, op den 22 september 1843 te Hoorn in eene staat van volkomen armoede is komen te overlijden en dat de overledene geen onroerende goederen heeft nagelaten; mitsgaders dat zijne erfgenamen (in zoo verre bekend) mede onvermogend zijn.
Etten, den 24e November 1843

 

Willem Houtepen, overleden te Gastel op 14 mei 1843

RANB, inv.nr. 036.03.13.2, Oudenbosch,  memorienummer 203
Uit dit maandoverzicht van overledenen in de gemeente Oud en Nieuw Gastel blijkt dat Willem Houtepen in de ouderdom van 3 maanden is overleden.
 

Willem Houtepen, overleden te Gastel op 14 mei 1843

RANB, inv.nr. 036.03.13.2, Oudenbosch, memorienummer 204

Certificaat van onvermogen

De burgemeester der gemeente Gastel verklaart, dat Willem Houtepen, laatst binnen deze Gemeente gedomicilieerd geweest, en in het huis wijk B no 2 op den 14 meij 1843 in eene armoedige staat is overleden; dat dezelve voor zooveel hem bekend is, geen onroerende goederen heeft nagelaten, mitsgaders dat deszelfs erfgenamen onvermogend zijn om eenige boeten, wegens het niet inleveren eener Memorie van Aangifte, achtervolgens art. 10 der wet van den 27sten december 1827 te kunnen voldoen.
Te Oud-Gastel den 9 september 1843
 
 

Johannes Houtepen, overleden te Hoeven op 19 februari 1844

RANB, inv.nr. 036.03.13.4, Oudenbosch, memorienummer 76
Uit het maandoverzicht van overledenen van de gemeente Hoeven blijkt dat Johannes Houtepen in leven arbeider was en te Hoeven woonachtig was Achter 't Hof, wijk A nummer 96, alwaar hij op 19-02-1844 op 76-jarige leeftijd is overleden met achterlating van echtgenote en kinderen en onroerende goederen.
 
 

Johannes Houte­pen, overleden te Hoe­ven op 19 febru­a­ri 1844

RANB, inv.nr. 036.03.13.4, Oudenbosch, memorienummer 79

Memorie van Aangifte der nala­tenschap van wijle Jan Houte­pen, overleden te Hoe­ven op 19 febru­a­rij 1844

De ondergetekenden,
 1. Antonia Bakkers, weduwe van Johannes Houte­pen, arbeidster, wonende te Hoeven,
 2. Antonia Houtepen, huisvrouw van Adriaan Hopstaken, arbeidslieden, wonende te Hoeven, welke zijne huisvrouw ten effecte dezes is authoriseerende en adsisteerende,
 3. Petronilla Houtepen, arbeidster, wonende te Hoeven,
 4. Johanna Houtepen, huisvrouw van Jacobus van Zundert, arbeidslieden, wonende te Etten, welke zijne huisvrouw ten effecte dezes authoriseerende en adsisteerende,
 5. Dingena Houtepen, huisvrouw van Adriaan van Opstal, ar­beids­lieden, wonende te Etten, welke zijne huisvrouw ten effec­te dezes authoriseerende en adsisteerende,
 6. Maria Houtepen, arbeidster, wonende te Hoeven, en
 7. Cornelia  Muis, weduwe van Willem Houtepen, arbeidster, wonende te Etten, in kwaliteit van moeder en wettige voogdes over 1: Cornelis, 2: Johanna, 3: Adriana, 4: Maria en 5: Johannes Houtepen, hare minderjarige kinderen tezamen met wijle Willem Houtepen in huwelijk ver­wekt, kiezende domicilie ten sterfhuize van de overledene te Hoeven, Wijk A, no 96,
verklaren:
dat Johannes Houtepen te Hoeven, alwaar denzelven laatst gedomici­lieerd is geweest, op den 19 februarij 1844 is overle­den;
Dat denzelven bij testament verleden voor den notaris Johannes Jacobus van Breda en getuigen te Oudenbosch den achten twin­tigste December eenduizend achthonderd vijfentwin­tig, behoor­lijk geregistreerd, heeft besprooken aan zijne vrouw Antonia Bakkers het beschikbaar gedeelte zijner nalaten­schap, terwijl het onbeschikbaar gedeelte wordt verkreegen door 1: Antonia Houte­pen, 2: Petronilla Houtepen, 3: Johanna Houtepen, 4: Dingena Houtepen, 5: Maria Houtepen, en 6: Corne­lis, Johan­na, Adriana, Maria en Johannes Houtepen, gezamenlij­ke kinderen wijle Willem Houtepen, zijnde de vijf eerstgenoem­de kinderen en laatstgenoemde kindskinderen van wijle Johannes Houtepen in huwelijk met zijne vrouw Cornelia van den Enden verwekt.
Dat de onroerende goederen door den overledene nagelaten bestaan in de helft der navolgende:
 • een huis en erf, groot 02 roeden 38 ellen, gelegen aan het Hof onder de Hoeven, kadastraal bekend, Sectie D, N. 412, en
 • een tuin, gelegen aldaar, groot 04 roeden 60 ellen, kadastraal bekend, Sectie D, N. 413.
Dat door dit overlijden geen fideï-commis is gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is.
De onroerende goederen in het geheel geschat op een honderd vijf en zeventig gulden  ƒ 175,00
De roerende goederen voor de helft op vijftig gulden ƒ 50,00
Totaal ƒ 225,00.
Hoeven, den 14e Meij 1844
Hand + Merk van Antonia Bakkers   Hand + Merk van Antonia Houtepen   Hand + Merk van Adriaan Hopstaken   Hand + Merk van Petronilla Houtepen
Hand + Merk van Johanna Houtepen   Hand + Merk van Jacobus van Zundert   Hand + Merk van Dingena Houtepen   Hand + Merk van Adriaan van Opstal
Hand + Merk van Maria Houtepen   Hand + Merk van Cornelia Muis
Verklarende alle uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven in tegenwoordigheid van ons ondergeteekende
G. Alewijns.

 

Willem Houtepen, overleden te Etten op 7 april 1844

RANB, inv.nr. 036.03.13.4, Oudenbosch, memorienummer 197
Uit het maandoverzicht der overledenen van de gemeente Etten blijkt dat Willem Houtepen, geboren te Hoeven, in leven arbeider was en te Etten aan de Vaartkant wijk E nummer 61 woonde en daar is overleden op 48 jarige leeftijd op 07-04-1844 is overleden met achterlating van vrouw en kinderen en onroerende goederen.

 

Willem Houtepen, overleden te Etten op 7 april 1844

RANB, inv.nr. 036.03.13.4, Oudenbosch, memorienummer 204

Memorie van Aangifte der nalatenschap van Wil­lem Houte­pen.

De ondergetekende, Cornelia Maes, weduwe van Willem Houte­pen, dagloonster, woonende te Etten en in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over haar hierna genoemde alle nog minderjarige kinderen, kiezende domicilie ten woonhuize van de heere Petrus Josephus de Wolf, secretaris te Etten, verklaarde    
dat de nalatenschap van Willem Houtepen, haar echtge­noot, ab intestato te Etten op den zevenden april 1884 en alwaar dezelve laatst gedomicilieerd is geweest door zijne nog minderjari­ge kinderen Cornelis, Johannes, Adriana Maria en Jan Houtepen geërfd wordt.
Dat de onroerende goederen tot dezer nalatenschap behorende bestaan in de helft in:
 • een huisje met ongeveer 04 roeden 50 ellen tuin en erve, staande en gelegen aan de Vaartkant te Etten.
Dat wijders door dit overlijden geen fideï-commis gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen is, mitsgaders dat door niemand buiten opgenoemde erfgenamen iets uit deze nalatenschap wordt genoten en geen legatarissen noch donatarissen zijn geconstateerd.
Etten, den 18e Meij 1844
Hand X Merk van Cornelia Maes verklarende niet te kunnen schrijven, gesteld in tegenwoordigheid van de ondergeteekende.
verklaring aan de achterzijde
De Burgemeester der Gemeente Etten en Leur certificeerd naar aanleiding van art. 27 lett. A No 66 der Wet van de 3e October 1843 (Staatsblad no 47) dat de erfgenamen van Willem Houtepen, overleden alhier de 7e april 1844, door onvermogen buiten staat zijn om de kosten van zegel, benodigd tot het opmaken der memorie van aangifte van het regt van successie van de genoemde Willem Houtepen te kunne goedmaken.
Etten den 18e april 1844
De Burgemeester voornoemd.

 

Antonetta Houtepen, overleden te Oud Gastel op 4 juli 1845

RANB, inv.nr. 036.03.13.7, Oudenbosch, memorienummer 51
Uit het maandoverzicht van overledenen van de gemeente Oud-Gastel blijkt dat Antonetta Houtepen, geboren te Oud Gastel aldaar is overleden in de leeftijd van 5 weken op 4 juli 1845 in het huis wijk B nummer 20.
 

Certificaat van onvermogen

De burgemeester der gemeente Gastel verklaart, dat Antonetta Houtepen, laatst binnen deze Gemeente gedomicilieerd geweest, en in het huis wijk B no 20 op den 4 juli 1845 in eene armoedige staat is overleden; dat dezelve voor zooveel hem bekend is, geen onroerende goederen heeft nagelaten, mitsgaders dat deszelfs erfgenamen onvermogend zijn om eenige boeten, wegens het niet inleveren eener Memorie van Aangifte, achtervolgens art. 10 der wet van den 27sten december 1827 te kunnen voldoen.
Te Oud-Gastel den 18 October 1845

 

Anna Catharina Houtepen, overleden te Gastel op 3 april 1855

RANB inv.nr. 036.03.13.29, Oudenbosch, mememorienummer 135
Wij ondergeteekende, Huibert Houtepen en Johanna van Steen, echtelieden wonende te Gastel, keizende domicilie ten onze woonhuize aldaar, zoo in eigen naam als ouders en wettige voogden over onze hierna te melden minderjarige kinderen verklaren:
Dat Anna Catharina Houtepen te Gastel, waar het zelve laatst gedomicilieerd geweest, op den 3 April 1855 ab intestato is overleden,
Dat den overledene tot erfgenamen heeft nagelaten ons ondergetekenden, hare ouders, en Geertruijda Houtepen, hare minderjarige zuster,
Dat tot dezen nalatenschap geene onroerende noch roerende goederen behoren,
Dat door dit overlijden geen fideicommis is gedevolueerd noch vruchtgebruik vervallen dat tot dezen nalatenschap geen aandeelen in vreemde fondsen noch buitenlandsche effecten behoren en dat door niemand buiten den opgegevende erfgenamen iets uit dezen nalatenschap wordt genoten.
Oud Gastel den 3 september 1855
L. Houtepen
Joanna van Steen

 

Geertruida Houtepen, overleden te Gastel op 8 maart 1858

RANB, inv.nr. 036.03.13.16, Oudenbosch, memorienummer 94

Memorie van aangifte der nalatenschap van Geertruida Houtepen

Wij ondergetekeenden, Lambertus Houtepen en Johanna van Steen, zijne echtgenoote, wonende te Gastel, kiezende domicilie ten onze woonhuize aldaar, zoo in eigen naam als ouders en wettige voogden over ons kind en minderjarig kind, verklaren
dat Geertruijda Houtepen te Gastel waar dezelve laatst is gedomicilieerd geweest op den 8 maart 1858 abintestato is overleden.
dat de overledene tot erfgenaam heeft nagelaten ons ondergeteekenden haar ouders alsmede Anna Catharina Houtepen haar minderjarige zuster.
Dat tot deze nalatenschap geen roerende nog onroerende goederen behoren.
Dat tot deze nalatenschap geen fideïcommis is gedevolueerd nog vruchtgebruik vervallen.
Dat tot deze nalatenschap geen aandelen in vreemde fondsen noch buitenlandsche effecten behoren en eindelijk dat door niemand buiten de opgegeven erfgenamen iets uit den nalatenschap wordt genoten
Oud Gastel den 26 July 1858
L. Houtepen    Joanna van Steen

 

Antonie Houtepen, overleden te Gastel op 19 juni 1859

RANB, inv.nr. 036.03.13.17, Oudenbosch, memorienummer 147

Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Antonie Houtepen, overleden te Gastel den 19 Junij 1859

De ondergeteekende Maria Hellemons, weduwe van Cornelis Houtepen, arbeidster, wonende te Gastel, zoo voor zich als voor hare twee minderjarige kinderen genaamd Pieter & Petronella Houtepen, domicilie kiezende ten hare woonhuize te Gastel voormeld,
verklaart
Dat haren zoon Antonie Houtepen op den 19e Junij in den ouderdom van 21 jaren te Gastel, zijne laatst geoccupeerde woonplaats, zonder testament is overleden.
Dat hij geene roerende noch onroerende goederen heeft nagelaten
Dat indien hij iets had nagelaten zijne nalatenschap zoude zijn gedevolueerd op ons voor eene gedeelte op mij en mijnen thans overleden echtgenoot Cornelis Houtepen voornoemd en voor 't ander gedeelte op zijnde minderjarige broeder en zuster in het hoofd dezes genoemd alsmede thans overleden broeder Lambertus Houtepen.
Wijder verklaart de ondergetekende dat door dit overlijden geen fideïcommis vervallen is.
Gedaan te Gastel den 13e September 1800 en negenenvijftig
Maria Hellemons

 

Cornelis Houtepen, overleden te Leur op 27 juli 1859

RANB inv.nr. 036.03.13.17, Oudenbosch, mememorienummer 158

Memorie van aangifte der nalatenschap van Cornelis Houtepen

Wij ondergeteekenden
 1. Cornelia Mees, weduwe van Wilhelmus Houtepen, arbeidster, wonende te Leur, zoo in haar naam als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over haren hierna te noemen nog minderjarige zoon,
 2. Johanna Houtepen, dienstmeid,
 3. Adriana Houtepen, arbeidster, beiden wonende te Leur en
 4. Maria Houtepen, dienstmeid, wonende in de Beek onder 's-Princenhage, kiezende voor de uitvoering dezes woonplaats ten huize van Petrus Josephus de Wolf, secretaris te Etten,
verklaren dat de nalatenschap van Cornelis Houtepen, ab intestato overleden te Leur den 27 julij 1859 en alwaar dezelver zijne laatste woonplaats heeft gehad, geerfd wordt door de eerste declarante Cornelia Mees, zijne moeder, mitsgaders door zijne zusters de meerderjarige ondergeteekende Johanna, Adriana en Maria Houtepen en broeder, nog minderjarig, Jan Houtepen,
dat de nalatenschap van den overledene bestaat uit het navolgende:
Actief
 • het onverdeelde eentiende gedeelte in den opstand van een huis met erf en tuin te zamen groot 16 roeden 35 ellen, staande en gelegen onder de gemeente Etten en Leur, bij het kadaster bekend sectie E no 164 en 165, geschat het voormelde tiende gedeelte op eene waarde van twintig gulden ƒ  20,00
 • en het onverdeelde eentiende gedeelte in eenige huismeubelen, klederen, linnen en beddegoederen, geschat op eene waarde van vijf gulden  ƒ 5,00
zoodat de nalatenschap van den overledene ongeacht zijne begrafeniskosten slechts bedraagt een som van vijf en twintig gulden  ƒ  25,00
dat geen legatarissen of ander verkrijgers onder bijzonderen titel zijn geinstitueerd en dat den overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat noch eenige periodieke uitkeeringen die door zijn overlijden bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Te Etten den 3e Februarij 1860
Hand + merk van Cornelia Mees   Hand + merk van Johanna Houtepen   Hand + merk van Adriana Houtepen   Hand + merk van Maria Houtepen
De bovenstaande handmerken zijn door de daarbijgenoemde personen bij gebrek van te kunnen schrijven gesteld in tegenwoordigheid van ons ondergeteekenden.
 
 

Cornelis Houtepen, overleden te Gastel op 5 juli 1859

RANB, inv.nr. 036.03.13.17, Oudenbosch, memorienummer 164

Memorie van Aangifte der Nalatenschap van wijle Cornelis Houtepen overleden te Gastel den 5e Julij 1859

De ondergeteekende Maria Hellemons, weduwe van Cornelis Houtepen, arbeidster, wonende te Gastel, zoo voor zich als voor hare twee minderjarige kinderen genaamd Petrus en Petronella Helleman (!), kiezende domicilie ten hare woonhuize te Gastel, verklaart bij deze dat haar echtgenoot Cornelis Houtepen, in leven arbeider en wonende te Gastel aldaar op den vijfden Julij 1859 in de ouderdom van 54 jaren is overleden.
Dat de erflater aan vastgoed heeft nagelaten de helft in een huis erf moestuin gelegen te Gastel, kadastraal bekend sectie A de Riet No 136, huis en erf, groot 7 roeden 90 ellen, No 137,  Moestuin, groot 6 roeden 40 ellen, tezamen 14 roeden 30 ellen.
Verder verklaart de ondergetekeende dat deze zijne nalatenschap ab intestato is gedevolueerd of verstorven op hare minderjarige kinderen in den hoofd dezes genoemd, geboren op 21 Augustus 1859 mede overleden zoon Lambertus Houtepen ieder voor een derden gedeelte.
En dat door dit overlijden geen fideïcommis gedevolueerd of vruchtgebruik vervallen is.
Gedaan te Gastel den 3e September 1859
Maria Hellemons

 

Lambertus Houtepen, overleden te Gastel op 20 augustus 1859

RANB, inv.nr. 036.03.13.17, Oudenbosch, memorienummer 189

Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Lambertus Houtepen overleden te Gastel den 20 Augustus 1859

De ondergeteekende Maria Hellemons, weduwe van Cornelis Houtepen, arbeidster, wonende te Gastel, zoo voor zich als voor hare twee minderjarige kinderen Pieter en Petronella Houtepen, ten effecte dezes domicilie kiezende ten hare woonhuize te Gastel,
verklaart
dat haren zoon Lambertus Houtepen, in leven arbeider en wonende te Gastel aldaar op den 20 Augustus 1859 in de ouderdom van 22 jaren is overleden.
Dat zijn nalatenschap bestaat uit het onverdeelde een zesde gedeelte in nagenoemde goederen, te weten in
 • Een huis erf moestuin gelegen te Gastel, kadastraal bekend sectie A de Riet No 136 en 137, tezamen groot 14 roeden 30 ellen, getaxeerd op honderd gulden  ƒ 100,=
 • Een koe, getaxeerd op veertien gulden  ƒ 14,=
 • Een partij hooi, gewaardeerd op tien gulden  ƒ 10,=
 • Oogst in de schuur en ten velde op zestien gulden ƒ16,=
 • Een varken, getaxeerd op vijf gulden  ƒ 5,=
 • Eenige meubelen en huisraad, gewaardeerd van vijfentwintig gulden ƒ 25,=
 • Eenige arbeidersgereedschappen, getaxeerd een gulden ƒ 1,=
 • Eenige klederen, getaxeerd drie gulden  ƒ 3,=
 • De contante gelden een gulden zesenzeventig cents  ƒ 1,76​
Tezamen, het onverdeelde een zesde gedeelte getaxeerd op eenhonderdvijfenzeventig gulden 76 cents  ƒ 175,76
Het passief der nalatenschap bestaat uit de navolgende hypotheek huis en begrafeniskosten te weten
Actief  ƒ 175,76
 • Een zesde gedeelte in een obligatie met hypotheek op gemeld huis en moestuin ten behoeve van Jan van Item grondeigenaar te Gastel [in de marge: ten laste van Corn. Houtepen voornoemd ... de notaris F.F. de Bie den 4e Maart 1845] groot in kapitaal f 500,= rentend 5 % 's jaars dus bedraagt het een zesde gedeelte drie en tachtig gulden drieendertig cents ƒ 83,33
 • den intrest van December aan Jan van Item wegens verschenen inkasso [in de marge: den 10e December 1858 part 30,02 sedert dien f 17,66 maakt te samen] tot den dag van overlijden f 27,70 van 1/6 ter samen van vier gulden drie en zestig cents ƒ 4,63
 • Aan Dr Kragers te Oudenbosch [in de marge: van juny tot 19 augustus wegens geneeskundige behandeling en medicijnen] f 46,= waarvan het zesde gedeelte bedraagt zeven gulden 66½ cents ƒ 7,66½
 • Aan begrafeniskosten te zamen tweeentwintig gulden vijfen dertig en een halve cent  ƒ 22,35½
Passief  ƒ 117,98
Zuiver saldo ƒ 57,70
Verder verklaart de ondergetekeende dat deze zijne nalatenschap ab intestato is gedevolueerd of verstorven op haar, zijne moeder en op hare twee minderjarige kinderen zijn minderjarige broeder en zuster in den hoofd dezes genoemd, ieder voor een derden gedeelte.
Verklarende alverder dat door dit overlijden geen fideïcommis gedevolueerd of vruchtgebruik vervallen is.
Gedaan te Gastel den 3e September 1859
Maria Hellemons
 
 

Maria Houtepen, overleden te Hoeven op 11 augustus 1860

RANB, inv.nr. 036.03.13.18, Oudenbosch, memorienummer 127
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Maria Houtepen onder Hoeven overleden den 11e Augustus 1860
De ondergeteekenden
 1. Adriaan van Liesdonk, bouwman wonende onder Hoeven, zoo voor zich als vader en wettige voogd over zijn minderjarige kind Pieternella in huwelijk verwekt bij wijle zijne huisvrouw Maria Houtepen.
 2. Cornelis Houtepen, particulier, wonende onder Hoeven, minderjarigen zoon van gemelde overleden Maria Houtepen.
kiezen ten effecte dezes woonplaats ten kantore van den notaris Diederik Pieter Branson te Oudenbosch
Verklaren
dat hunne vrouw en moeder Maria Houtepen, in leven particuliere, gewoond hebbende onder Hoeven, aldaar den 11e Augustus 1860 is overleden, nalatende hare kinderen: een dochter Pieternella van Liesdonk in huwelijk verwekt bij hare man, den eersten ondergeteekende en een natuurlijke zoon, den tweede ondergeteekende.
dat zij bij haar testament verleden voor den Notaris Diederik Pieter Branson en getuijgen te Oudenbosch den 3e April 1856, behoorlijk geregistreerd, over haar nalatenschap in deze bewoordingen heeft beschikt:
ik benoem en stel tot erfgenaam in dat gedeelte mijner nalatenschap waarover ik de vrije beschikking bij mijn overlijden zal hebben mijnen man Adriaan van Liesdonk en zulks in al mijnen na te laten roerende en onroerende goederen met magt om dat gedeelte vrijelijk te mogen vervreemden en te verteren, doch niet bij schenking onder de levende, mits dat al hetzelve dat niet door genoemden mijnen man mogt vervreemd zijn of verteerd zijn, na zijn overlijden geerfd en verkregen wordt door mijn natuurlijken zoon Cornelis Houtepen.
dat ingeval mijnen gezegden man voor mij mogt komen te overlijden institueer ik tot erfgenaam in het beschikbaar gedeelte mijner nalatenschap genoemden Cornelis Houtepen.
dat echter deze beide erfstellingen, in welk geval de zelven ook zullen opkomen, door mij aan genoemden zoon Cornelis Houtepen is gemaakt met uitzondering van al die roerende en onroerende goederen, waarin hij reeds voor een vierde gedeelte bezit, krachtens de testamentaire dispositie van wijle Antonis Biemans, in leven bouwman gewoond hebbende onder Hoeven, verleden voor den Notaris Johannes Jacobus van Breda en getuigen onder Hoeven den veertienden januarij achttienhonderd acht en dertig, behoorlijk geregistreerd, en in het breder omschreven acte van boedelbeschrijving verleden voor genoemden Notaris Van Breda en getuigen onder Hoeven den eenentwintigsten februarij achttienhonderdachtendertig, behoorlijk geregistreerd, waarin ik hem slechts een achtste gedeelte van hetgeen ik daarin geregtigd ben, bij dezen maak en legateer; als willende en begeerende ik dat al de goederen, welke mijnen meergenoemden man en ik testatrice zullen komen na te laten, en die, welke den genoemden overleden Antonie Biemans bezeten heeft en in de gemelde acte van boedelbeschrijving omschreven zijn, voor de eene helft zullen moeten gaan naar mijne dochter Pieternella van Liesdonk zoo voor de andere helft aan mijn natuurlijke zoon Cornelis Houtepen.
Dat de erflaatster navolgende goederen heeft nagelaten:
drie achtste gedeelte in:
                        Hoeven
kadastraal
 1. sectie B no 394, moeras groot 1 Bunder 20 Ellen
 2. sectie B no 576, weiland groot 48 Bunder 80 Ellen
 3. sectie C no 118, weiland groot 1 Bunder 80 Ellen
 4. sectie C no 608, weiland groot 46 Roeden 90 Ellen
 5. sectie C no 162, groenland groot 99 Roeden 30 Ellen
 6. sectie C no 448, bouwland, no 449 hakhout, no 450 hakhout, no 451 bouwland, no 452 groenland, no 453 tuin, no 531 huis, schuur en erf, te zamen groot 4 Bunders 31 Roeden 20 Ellen
 7. sectie G no 65, bouwland, groot 1 Bunder 05 Roeden 50 Ellen
de onverdeelde helft in
                        Hoeven
 1. sectie A no 31, weiland, groot 1 Bunder 25 Roeden 60 Ellen
 2. sectie C no 274, weiland, groot 1 Bunder 01 Roede 20 Ellen
                        Etten
 1. sectie K no 26, hakhout, groot 24 Roeden 10 Ellen
 2. sectie E no 866, bouwland, groot 66 Roeden 60 Ellen
 3. sectie E no 884, bouwland, groot 1 Bunder 29 Roeden 80 Ellen
                        Hoeven
 1. sectie C no 586, 587 en 590, groot 50 Roeden 96 Ellen
 2. sectie C no 280 en 281, groot 1 Bunder 28 Roeden 80 Ellen
De punten nummers 1 tot en met 12 is in vruchtgebruik gedurende het leven van en aan Adriana Biemans, weduwe Pieter de Vroom, particuliere, onder Hoeven, blijkens 1o het testament van wijlen Antonie Pieter Biemans, onder Hoeven overleden, gepasseerd voor den Notaris Johannes Jacobus van Breda en getuijgen onder Hoeven den 14 januarij 1838, behoorlijk geregistreerd, 2o eene acte van schenking onder den levende verleden voor den Notaris Henderik Pieter Branson en getuijgen te Oudenbosch den 31 maart 1856, behoorlijk geregistreerd en 3o eene acte van schenking onder den levenden, verleden voor genoemden Notaris Branson en getuijgen te Oudenbosch den 21 februarij 1859, behoorlijk geregistreerd.
Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik heeft bezeten en door haar overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Hoeven, den 14e Januarij 1861
Hand X merk van Adriaan van Liesdonk    C. Houtepen

 

Pieter Houtepen, overleden te Gastel op 23 juli 1867

RANB, inv.nr. 036.03.13.23, Oudenbosch, memorienummer 105

Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Pieter Houtepen, oud 25 jaren

Ik ondergeteekende Maria Hellemons, weduwe van Cornelis Houtepen, wonende te Gastel, kiezende domicilie te mijnen woonhuijze alsdaar zoo in eigen name als moeder en wettige voogdesse over mijn na te melden minderjarige kind in huwelijk verwekt met mijn overleden Echtgenoot de voornoemde Cornelis Houtepen
verklare
dat Pieter Houtepen, te Gastel waar dezelve laatst gedomicilieerd is geweest op den 23 July 1867 ab intestato is overleden.
Dat de overledene tot zijne erfgenamen heeft nagelaten zijne moeder de bovengenoemde Maria Hellemons en zijne minderjarige zuster Petronella Houtepen.
Dat des overledenes ouders in gemeenschap van goederen zijn gehuwd geweest.
Dat alzoo des overledenes nalatenschap bestaat in
 • de helft van de helft der navolgende goederen, gelegen in de gemeente Oud en Nieuw Gastel bestaande in een huis en erf en moestuin kadastraal bekend sectie A No 136 en 137, tezamen groot 14 roeden 30 ellen, voor het geheel geschat op f 5500,= en
 • in roerende goederen de helft van de helft geschat op f 418,50
 • klederen en linnen tot den lijve van den overledene behorende geschat op f 18,=,
 • een zilveren zakhorloge f 6,=

f 24,=

Schulden der gemeenschap
 • een hypothecaire schuldvordering ten behoeve van Jan van Steen, bouwman, gewoond hebbende te Dinteloord dato 4 maart 1845 te ontvangen van 5% groot f 500
 • begrafeniskosten en kerkelijke diensten f 68,17
Dat door dit overlijden geen fideïcommis gedevolueerd of vruchtgebruik vervallen is.
Dat tot deze nalatenschap geen aandelen in vreemde fondsen noch buitenlandsche effecten behoren en eindelijk dat door niemand buiten de opgegeven erfgenamen iets uit den nalatenschap wordt genoten.
Oud Gastel den 14 december 1867
Maria Hellemons

 

Cornelis Houtepen, overleden te Rucphen op 31 januari 1871

RANB, inv.nr. 036.03.13.27,  Oudenbosch, memorienummer 38

Memorie van aangifte Nalatenschap van Cornelis Houtepen

De ondergeteekende Johanna van Nassouw, weduwe van Cornelis Houtepen, arbeidster, wonende te Rucphen, in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over haar hier na te noemen nog minderjarige kinderen, kiezende voor de uitvoering dezer woonplaats ten hare woonhuize te Rucphen voonoemd,
verklaarde
dat Cornelis Houtepen, hare echtgenoot op den 31 Januari 1871 te Rucphen, zijne laatste woonplaats ab intestato is overleden,
dat den overledene tot zijne eenige erfgenaam heeft nagelaten zijn nog minderjarige kind genaamd Petronella Houtepen met de ondergetekeende Johanna van Nassauw in huwelijk verwekt,
Dat de onroerende zaken door den overledene nagelaten bestaan uit de onverdeelde helft van de navolgende vaste goederen gelegen onder de gemeente Rucphen en Sprundel als
Sectie L no 1183 groot 1 are 70 centiaren en
  ,,  ,, ,, 1184   ,,  2  ,, 40     ,,
Dat geene legatarissen of andere verkrijgers onder bijzondere titel zijn geïnstitueerd en dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat noch eenige periodieke uitekeeringen door zijn overlijden bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Rucphen den 8 September 1871
Handmerk van Johanna van Nassouw gesteld bij gebreke van te kunnen schrijven in onze tegenwoordigheid J. van Nispen
 
Suppletoire memorie van Aangifte der Nalatenschap van Cornelis Houtepen overleden te Rucphen den 31 Januari 1871.
De ondergeteekende, Johanna van Noessauw, weduwe van Cornelis Houtepen, arbeidster, wonende te Rucphen, in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over haar minderjarige kind Petronella Houtepen door wijlen haar genoemde echtgenoot Cornelis Houtepen in huwelijk verwekt, domicilie kiezende ten hare woonhuize te Rucphen voornoemd
verklaart
dat zij ten kantore der registratie en domeinen te Oudenbosch eene memorie van aangifte voor het regt van successie heeft ingediend der nalatenschap van Cornelis Houtepen, overleden te Rucphen den 31 Januari 1871,
dat in deze memorie is verzuimd aan te geven dat de overledene bezat het 1/12e in de navolgende vaste goederen gelegen onder Rucphen als
Sectie L no  68  groot 90 aren 80 centiaren
,,    ,, ,,  68a  ,,    2  ,,  10    ,,
,,    ,, ,,  68b  ,,    3  ,,  20    ,,
,,    ,, ,, 338a  ,,   40  ,,  90    ,,
waarvan bij deze alsnog aangifte gedaan wordt.
Gedaan en ondertekend te Rucphen   den 16 November 1873  
Handmerk van Johanna van Nassouw gesteld bij gebreke van te kunnen schrijven in onze tegenwoordigheid J. van Nispen

 

Catharina Houtepen, overleden te Gastel op 28 december 1871

RANB, inv.nr. 036.03.13.27, Oudenbosch, memorienummer 228

Memorie van aangave van het Regt van Successie der Nalatenschap van Catharina Houtepen

De ondergeteekenden
 • Catharina Paanen, weduwe van Willem Houtepen, landbouwster, wonende te Gastel,
 • Johannes Lazeroms, bouwman, wonende te Oudenbosch, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Anna Houtepen,
 • Marijn Koevoets, bouwman, wonende te Gastel, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Antonia Houtepen,
 • Anna Cornelia Houtepen, huisvrouw van en ten deze bijgestaan en gemagtigd door den mede-ondergeteekenden Nicolaas van Mechelen, wagenmaker, wonende te Gastel,
 • Lambertus Houtepen, bouwman, wonende te Gastel,
 • Adriaan van Sprundel, bakker, wonende te Gastel, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Elisabeth Houtepen,
 • Cornelis Houtepen,
 • Christiaan Houtepen,
 • Petrus Houtepen, allen bouwlieden, wonende te Gastel,
 • Adriaan Goorden, meekrapdrooger, wonende te Haarlemmermeer, in kwaliteit als vader en wettigen voogd over den minderjarigen Hubertus Goorden, eenig kind van en geboren uit zijn huwelijk met wijlen Johanna Houtepen,
 • Dimphna Houtepen, weduwe van Cornelis Haek, landbouwster, wonende te Gastel,
 • Willem Willemse, verver, wonende te Oudenbosch, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Maria Houtepen,
 • Adriana Houtepen, landbouwerin, wonende te Gastel, en
 • Willem Houtepen, bouwman, wonende te Gastel,
kiezende domicilie ten kantore van den Notaris A.H. van Moorsel te Gastel, verklaren
dat Catharina Houtepen, in leven meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep, gewoond hebbende te Gastel aldaar op den 28 December 1871 des morgens ab intestato is overleden, nalatende tot hare erfgenamen volgens het versterferfrecht haren vader Willem Houtepen (sedert overleden), hare moeder Catharina Paanen, thans weduwe van Willem Houtepen, hare broeders en zusters Anna - Antonia - Anna Cornelia - Lambertus - Elisabeth - Cornelis - Christiaan - Petrus - Dimphna - Maria - Adriana en Willem Houtepen alsmede de minderjarige Hubertus Goorden bij representatie in zijne moeders plaats wijlen Johanna Houtepen voornoemd,
dat door den overledene noch roerende noch onroerende goederen dus niets is nagelaten en zij geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Na gedane lezing geteekend te Gastel den 1 junij te
Haarlemmermeer den 4 junij 1872
volgen handtekeningen van eenieder behalve Petrus, Dimphna en Cornelia die handmerken stellen.
 

Willem Houtepen, overleden te Gastel op 28 december 1871

RANB, inv.nr. 036.03.13.27, Oudenbosch, memorienummer 229

Memorie van aangave van het Regt van Successie der Nalatenschap van Willem Houtepen

De ondergeteekenden
 • Catharina Paanen, weduwe van Willem Houtepen, landbouweresse, wonende te Gastel,
 • Johannes Lazeroms, bouwman, wonende te Oudenbosch, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Anna Houtepen,
 • Marijn Koevoets, bouwman, wonende te Gastel, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Antonia Houtepen,
 • Anna Cornelia Houtepen, huisvrouw van en ten deze bijgestaan en gemagtigd door den mede-ondergeteekenden Nicolaas van Mechelen, wagenmaker, wonende te Gastel,
 • Lambertus Houtepen, bouwman, wonende te Gastel,
 • Adriaan van Sprundel, bakker, wonende te Gastel, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Elisabeth Houtepen,
 • Cornelis Houtepen,
 • Christiaan Houtepen
 • Petrus Houtepen, allen bouwlieden, wonende te Gastel,
 • Adriaan Goorden, meekrapdrooger, wonende te Haarlemmermeer, in kwaliteit als vader en wettigen voogd over den minderjarigen Hubertus Goorden, eenig kind van en geboren uit zijn huwelijk met wijlen Johanna Houtepen,
 • Dimphna Houtepen, weduwe van Cornelis Haek, landbouwster, wonende te Gastel,
 • Willem Willemse, verver, wonende te Oudenbosch, als in algehele gemeenschap van goederen in huwelijk hebbende Maria Houtepen
 • Adriaan Houtepen, landbouwer, wonende te Gastel, en
 • Willem Houtepen, bouwman, wonende te Gastel,
kiezende domicilie ten kantore van den Notaris A.H. van Moorsel te Gastel, verklaren
dat Willem Houtepen, in leven landbouwer, gewoond hebbende te Gastel aldaar op den 28 December 1871 des avonds is overleden,
dat de overledene bij testament gepasseerd voor den Notaris A.H. van Moorsel te Gastel den 24 Julij 1866 na door de geregistreerd zijne huisvrouw Catharina Paanen de eerste aangeefster heeft benoemd tot erfgename zijner nalatenschap behoudens de legitieme portie of het wettelijk erfdeel de daartoe regthebbenden op zijn overlijden zullende competeren,
dat de overledene tot zijne eenige erfgenamen bij versterf heeft nagelaten zijne twaalf kinderen Anna - Antonia - Anna Cornelia - Lambertus - Elisabeth - Cornelis - Christiaan - Petrus - Dimphna - Maria - Adriana en Willem Houtepen alsmede zijn kleinkind de minderjarige Hubertus Goorden bij representatie in zijne moeders plaats wijlen Johanna Houtepen allen voornoemd, welke evengenoemde kinderen twaalf kinderen alsmede de overleden Johanna Houtepen zijn geboren uit zijn huwelijk met zijne nagelaten weduwe Catharina Paanen bovengemeld,
dat door den overledene noch roerende noch onroerende goederen zijn nagelaten
dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen,
en eindelijk dat dat door niemand dan door zijne nagelaten weduwe de eerste aangeefster, zijne twaalf kinderen alsmede gemelde minderjarige iets uit den nalatenschap wordt genoten.
Na gedane lezing geteekend te Gastel den 1 junij te
Haarlemmermeer den 4 junij 1872
volgen handtekeningen van eenieder behalve Petrus, Dimphna en Cornelia die handmerken stellen.
 

Adriana Houtepen, overleden te Leur op 12 september 1874

RANB, inv.nr. 036.03.13.29, Oudenbosch, memorienummer 126

Memorie van aangifte voor regt van successie der nalatenschap van Adriana Houtepen, overleden te Leur den 12 sept 74

De ondergeteekende Marijn van Beethoven, wagenmaker, wonende te Leur, gemeente Etten en Leur, zo voor zich en als vader en voogd over zijn nog minderjarig kind met zijne huisvrouw Adriana Houtepen in huwelijk verwekt, genaamd Johanna Catharina, ten deze domicilie kiezende ten kantore van den Notaris B.G.C. van der Ven te Etten
Verklaart
Dat op den 12 september dezes jaars te Leur voormeld, alwaar zij laatstelijk was gedomicilieerd, is overleden zijne huisvrouw Adriana Houtepen, tot hare enige ergenamen nalatende krachtens haar testament den 12 december 1873 voor genoemde notaris Van der Ven verleden de aangever voor het beschikbaar gedeelte of de helft ende minderjarige voor de wederhelft;
Dat de nalatenschap der overledene bestaat in de onverdeelde helft in huis, schuur, erf, tuin, staande en gelegen te Leur, sectie D No 759 en 761, tezamen voor het geheel groot 5.93 aren;
Dat ingeval van ab-intestao overlijden genoemde minderjarige de eenige erfgename zoude geweest zijn;
Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen en door niemand buiten den aangever en de minderjarige iets uit deze nalatenschap wordt geerfd of verkregen.
Etten den 28 december 1874
M. van Beethoven

 

 

 

 

Familiewapen Houtepen