Genealogie

Genealogie van de "Eindhoven-stam"


II.1

Wouter Janssen HOUTEPEN [1], gedoopt circa 1600, begraven circa 1670.

Zoon van Jan HAUTEPEN (zie I.1).

Gehuwd met Anneken Philipsen, overleden voor 1664.

Uit dit huwelijk:

1.  Philippus (zie III.1).
2.  Aldegundis Wouters (Aelken) (Houterpens). [2] Gehuwd met Jan Crop van STOCKUM, gedoopt circa 1630. (testament van hen beiden: echte beddegenooten woondende binnen Eijndhoven)
3.  Reijnder. [3]
4.  Gertrudis (Geertruijt) HAUTEPEN. [4] Gehuwd met Joannes TIJBOS.
5.  Nicolaus HAUTEPEN. [5]

[1] Achtergrond informatie bij Wouter Janssen HOUTEPEN:
Van Wouter zijn geen doop-, trouw- of overlijdensgegevens bekend in Eindhoven. Op 10 mei 1664 laat Wouter Janssen Houtepen door Frans Deckers, notaris te Eindhoven, zijn testament opmaken (RHCe N1218, a.48, 10-05-1664). Hieruit blijkt dat zijn echtgenote Anna Philipsen reeds overleden is en hij op dat moment door zijn twee dochters Aelken en Geertruijt wordt verzorgd. Zijn vijf zonen, waarvan alleen Reijnder met name wordt genoemd, zijn volgens de verklaring van erflater allen getrouwd, kennen allen een ambacht en hebben allen hun kost kunnen verdienen. Op het moment van testeren is hij ziek en beschikt hij over weinig bezittingen; toch vermaakt hij ieder van zijn vijf zonen een ducaat, aan zijn zoon Reijnder zijn weefgetouw met gereedschappen, terwijl dochter Geertruijt het beste bed en dochter Aelken het andere bed met wat kleinigheden krijgen toebedeeld.
Hij is echter niet zo ziek dat hij in dat jaar overlijdt: uit een in 1668 verleden akte blijkt blijkt dat Joost Mathijsen Cloots aan Jan van Delft een woning met hof buiten de Gestelse poort verhuurt, die op dat moment bij Wouter Janssen Houtepen in gebruik is (RHCe N.1220, inv.nr. 12.7.16 a.62, 14-06-1668). Deze woning met hof wordt later in dat jaar door Joost Mattijssen Cloots aan Wouter Janssen Houtepen in pacht gegeven (RHCe N.1220, inv.nr.12.7.71, a.71, 25-07-1668).
Ook van zijn kinderen zijn geen doopgegevens bekend. Naast voormelde Reijnder zou Philip Wouters Houtepen, die in 1665 te Eindhoven zijn testament laat opmaken, zijn zoon kunnen zijn. Een van de andere zonen zou de Nicolaus kunnen zijn, die bij de doop van een kind van Gertrudis Hautepen en Joannes Tijbos als doopgetuige optreedt. Deze Gertrudis is zeer waarschijnlijk de Gertruijt die in voormeld testament wordt vermeld als dochter van Wouter Janssen Houtepen.

[2] Achtergrond informatie bij Aldegundis Wouters (Aelken) (Houterpens):
Op 10 maart 1671 laten Alegunda Wouters Houtepen en Jan Crop van Stockum, echte beddegenooten en beiden wonende binnen Eindhoven een mutueel testament. Hieruit blijkt dat Alegunda op dat moment "sieck van kinde en in baerens noot" is. Volgens dit testament zou Jan Crop eerder gehuwd geweest zijn met Isabella Gerrits van Ricxtel en een zoon Jan hebben (RHCe N1229/44 akte 18). Dit blijkt ook uit het register op huwelijken. Op 12 augustus 1663 is in Eindhoven Joannes Crop van Stockem met Mechtildis Gerardus getrouwt. Getuigen van dit huwelijk waren Joannes Janssens en Gisbertus Robertus (RHCe 14.1 f121v).
Aldegundis Wouters Houterpens is op 12 november 1680 nog samen met Leonardus Janssen in Eindhoven getuige van de doop van Cornelia Dijlisen Houterpens, dochter van Rutgerus Dijlisen Houterpens en Anna Peters.

[3] Achtergrond informatie bij Reijnder:
Uit het testament dat zijn vader in 1664 heeft gemaakt blijkt dat Reijnder, "die als hij quam te trouwen het gelt dat hij uut Hollant medebrocht aen hem testateur sijne vader in der noot heeft gegeven, waervoor hij hem als boven het weeffgetouw met alle het gereetschap heeft gegeven onder conditie van twelff guldens aen Geertruijden aff te geven". Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat Reijnder niet alleen in Holland is gaan werken maar ook daar wellicht getrouwd is. Misschien dat ook de andere kinderen naar Holland zijn vertrokken en zich daar hebben gevestigd, aangezien er in Eindhoven verder geen melding meer wordt gemaakt van andere afstammelingen van Wouter Houtepen.
Op 12 oktober 1668 maakt Lijsken dochtere Tomas de Blockmaecker, weduwe van Reijnder (!) Wouters, haar testament waarbij zij aan haar vader zes guldens vermaakt en aan haar zuster, Elken Thomas, haar overige bezittingen. Is hier een fout gemaakt en werd bedoeld Philips Wouters, die namelijk blijkens zijn testament met ene Lijsken Thomas Dircx gehuwd was.

[4] Achtergrond informatie bij Gertrudis (Geertruijt) HAUTEPEN:
Geertruijt wordt genoemd in het testament als een van de zeven kinderen. Zij heeft haar vader tezamen met haar zus Aelken op zijn ziekbed verzorgd en krijgt daarom "het best bedde met sijn toebehoort" gelegateerd alsmede een bedrag van twaalf gulden ten laste van haar broer Reijnder. Op 30 januari 1670 wordt in Eindhoven gedoopt Philippus Tijbos, zoon van Joannes Tijbos en Gertrudis Hautepen, waarbij Nicolaus Hautepen en Digna als doopheffers optreden.

[5] Achtergrond informatie bij Nicolaus HAUTEPEN:
Een van de vijf zonen van Wouter Janssen (naast Philips en Reindert) zou de Nicolaus Hautepen kunnen zijn, die bij de doop van een kind van Gertrudis Hautepen en Joannes Tijbos, als doopgetuige optreedt. Deze Gertrudis is zeer waarschijnlijk de dochter van Wouter Janssen Houtepen.../../../uploads/genealogie/eindhoven/eindhoven-II1.jpg